Generalforsamling

 

 

Opdatering 4. april  2024:

Generalforsamlingen 21. marts 2024 er afviklet. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

Bestyrelsen 2024-2025

Den foreløbige dato for generalforsamlingen i 2025 er torsdag 27. marts. Mere information her på siden ca. to måneder før.

 

    o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  o

 

ClubSyd – Støtteforening for TV SYD indkalder til generalforsamling:

Torsdag 21. marts 2024, kl. 19.00
på TV SYD, Media Park 1, 6000 Kolding

 

Det er ifølge vedtægterne ikke et krav at tilmelde sig selve generalforsamlingen, men af hensyn til serveringen, opfordrer vi til dette.

 

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen.

3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger den reviderede årsrapport.

5. Behandling af indsendte forslag.

    Disse skal være formanden i hænde* senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af medlemsbidrag.

Inden valg af bestyrelsesposter har bestyrelsesmedlem Ilse Due  et kort indlæg om, hvad arbejdet i bestyrelsen går ud på.

7. Valg:                          

a. 3 bestyrelsesmedlemmer  fra område øst

(kommunerne Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Ikast/Brande (Nr. Snede))

   På valg er (i alfabetisk rækkefølge):  

 • Bente Graae, Vejle
 • Helle Sejdelin, Jerlev
 • Knud Ramm-Mikkelsen, Bramdrupdam

 

b. 6 suppleanter til bestyrelsen, 2 fra hvert område

   På valg er:

Område vest 
(kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen)

 • 1. suppleant: Ingeborg S. Jønsson

 • 2. suppleant: Vakant

Område syd (kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa)

 • 1. suppleant: Britta Bankler, Haderslev

 • 2. suppleant Jan Køpke Christensen, Løjt Kirkeby

  Område øst (kommunerne Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Ikast/Brande (Nr. Snede))    

 • 1. suppleant: Bent Ginnerskov, Kolding

 • 2. suppleant: Vakant

c. 36 delegerede til repræsentantskabet for  ”Den selvejende institution TV SYDs Fond”.

Der er valg i ulige år. Antal delegerede pr. område  fastsættes forholdsmæssigt på grundlag af antal medlemmer i hvert område. 

Område øst (14 delegerede) - på valg er:

Ingen valghandling i 2024.

Område vest (11 delegerede) - på valg er:

Ingen valghandling i 2024.

Område syd (11 delegerede) - på valg er:

Ingen valghandling i 2024.

 

d. 6 suppleanter til repræsentantskabet, 2 fra hvert område.

På valg er

   Område øst:    

 • 1. suppleant: Jan Studsgaard Sejr, Fredericia
 • 2. suppleant: Vakant

  Område vest:

 • 1. suppleant: Vakant
 • 2. suppleant: Vakant                  

  Område syd:

 • 1. suppleant: Steen H. Eriksen, Haderslev
 • 2. suppleant: Kirsten Dam, Tønder

e. 2 revisorer

 På valg er:  

 • Revisionsfirmaet Beierholm
 • Thorkild Bertelsen

 

f. Revisorsuppleanter

På valg er:

 • Aase Jespersen
 • Anni Aarestrup

 

8. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen er der et kort oplæg om en netop gennemført medlemsanalyse blandt ClubSyds medlemmer.

 

Læs foreningens vedtægter her.

Husk at medbringe dit medlemskort for hurtig registrering ved ankomst. Man har én stemme pr. medlemskab.

Bemærk venligst:
Medlemmer, der ikke møder op på generalforsamlingen, kan kun vælges til poster i ClubSyd - Støtteforening for TV SYD og i TV SYDs repræsentantskab, såfremt der inden generalforsamlingens start afleveres en skriftlig fuldmagt og accept af en evt. opstilling til en repræsentant fra foreningens bestyrelse eller til dirigenten.

 

På bestyrelsens vegne

Bente Graae
Formand

ClubSyd – Støtteforening for TV SYD

* sendes på mail til clubsyd@tvsyd.dk eller pr. brev til ClubSyd, Media Park 1, 6000 Kolding.