Vedtægter for ClubSyd

Her kan du læse vedtægterne for foreningen "Club Syd - Støtteforening for TV SYD"

Vedtægter for Club Syd - Støtteforening for TV SYD

 

§ 1. Navn
Foreningens navn er Club Syd - Støtteforening for TV SYD

 

§ 2. Formål
Foreningens formål er:

at registrere seernes ønsker og meninger og på baggrund heraf formidle et effektivt informationsarbejde i TV SYDs område.

at udvikle et folkeligt fællesskab om tv-mediets anvendelse.

at arbejde for, at medlemskredsens interesser tilgodeses gennem lovgivning og lokale ordninger.

at tage initiativer til møder og sammenkomster for foreningens medlemmer

at medvirke til, at det økonomiske grundlag for Driftsselskabet TV SYD A/S sikres.

 

§ 3. Organisation
Støtteforeningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Valgperioden er 3 år. Der vælges 3 medlemmer fra område vest bestående af Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen, 3 medlemmer fra område syd bestående af Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa og 3 medlemmer fra område øst bestående af Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Ikast/Brande (Nr. Snede).

Herudover vælger Sydslesvigsk Forening 1 medlem, som tiltræder bestyrelsen med stemmeret.

Medlemmer af A/S Driftsselskabet TV SYDs bestyrelse er ikke valgbare til ClubSyds bestyrelse.

De 9 bestyrelsesmedlemmer afgår områdevis på skift hvert 3. år. Endvidere vælges for 1 år ad gangen 6 suppleanter til bestyrelsen, 2 fra hvert område.

Valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer, som er bosiddende i det område, hvis bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg på 4 medlemmer. Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden, kassereren og et 4. medlem, der udpeges af og blandt bestyrelsens medlemmer.
Ved udpegning af det 4. medlem skal eventuelt ikke repræsenterede områder fortrinsvis tilgodeses, således at alle 3 områder bliver repræsenteret i forretningsudvalget. Sidstnævnte skal der tages hensyn
til ved konstitueringen.

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med kassereren eller med næstformanden – to af disse i forening. Bestyrelsen aftaler ved konstitueringen, hvordan fuldmagtsforhold for håndtering af foreningens daglige økonomi, herunder overførsel af betalinger og bogføring, håndteres.

 

§ 4. Generalforsamlingen
Støtteforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel gennem TV SYD eller anden form for annoncering.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:

1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger den reviderede årsrapport

4. Behandling af indsendte forslag. (Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før general-forsamlingen).

5. Fastsættelse af medlemsbidrag

6. Valg:
a. 3 bestyrelsesmedlemmer
b. 6 suppleanter til bestyrelsen, 2 fra hvert område
c. 36 delegerede til repræsentantskabet for  ”Den selvejende institution TV SYDs Fond”.

De tilstedeværende medlemmer fra henholdsvis  område vest, område syd og område øst vælger hver for sig deres delegerede. (Der er valg i ulige år)         

Antallet af delegerede, som hvert område kan vælge  fastsættes forholdsmæssigt på grundlag af antal medlemmer i hvert enkelt område (opgjort pr. senest  31. december). Støtteforeningens medlemmer af repræsentantskabet vælges for samme periode som det øvrige repræsentantskab.

d. 6 suppleanter til repræsentantskabet, 2 fra hvert område. Suppleanterne er valgt for 1 år ad gangen.                
e. 2 revisorer
f.  2 revisorsuppleanter

7.     Eventuelt

 

§ 5. Støtteforeningens repræsentation i TV SYDs fondsbestyrelse
Den til enhver tid valgte formand og kasserer for foreningen tiltræder bestyrelsen for TV SYDs Fond.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en ordinær generalforsamling eller bestyrelsen har besluttet det, eller såfremt 1 % af medlemmerne (opgjort pr. seneste 31. december) skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begæring herom med angivelse af motiveret dagsorden. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel gennem TV SYD og dagspressen.

 

§ 7. Afstemningsprocedure
Afstemning sker ved simpelt stemmeflertal.

Beslutning om foreningens ophør kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på 2 af hinanden uafhængigt indkaldte generalforsamlinger, som afholdes inden for en 4-ugers periode. Gyldigt medlemsbevis giver ret til 1 stemme. Kollektive medlemskaber giver adgang til 2 stemmeberettigede deltagere.

Stemmeret udøves alene ved personligt fremmøde.

 

§ 8. Medlemskab
Som medlem af støtteforeningen kan optages enhver person eller organisation, som tilslutter sig foreningens formål.

 

§ 9. Regnskabet
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Overskud fra foreningens aktiviteter stilles til rådighed for TV SYD A/S driftsselskab efter ansøgning.

 

§ 10. Ophævelse af foreningen

Ved foreningens ophør tilfalder foreningens formue Driftsseskabet TV SYD A/S

 

Disse vedtægter træder i kraft efter vedtagelsen.

 

Således vedtaget på støtteforeningens generalforsamling den 21. marts 2024.